ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 16).
 2. Την υπ’ αριθ. Δ1/54607/17731/30-12-2019 απόφαση της Υφυπουργού Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης»
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις”».
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ. Α΄/15-1-2021).
 5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) «Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών», σύμφωνα με το οποίο σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
 7.  Το άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ130/Α΄/23-07-2021) «Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού», όπου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά        κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό,          νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό).
 8. Το άρθρο 207 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) «Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου», σύμφωνα με το οποίο, σε περίπτωση εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 δύναται να προσλαμβάνεται για τους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.
 9. Την με αριθμ. πρωτ. 59589 /11555 /10-8-2021 εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόμνας-Μαρίας Μιχαηλίδου, σχετικά με την ενθάρρυνση εμβολιασμού προσωπικού σε δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και ΑμεΑ – Άμεση αναπλήρωση ανεμβολίαστου προσωπικού από 16.08.2021.
 10. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-08-2021 (ΑΔΑ: 94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (56η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)”, στην οποία περιγράφεται η «Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού» και καθορίζονται οι προϋποθέσεις «Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου».
 11. Την υπ’ αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387/4-10-19 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού.
 12. Την υπ΄αριθ. 366/26/10-6-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.
 13. Την ισχύουσα νομοθεσία για τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού.

Δείτε την πρόσκληση με αρ. πρωτ. οικ.1325/1-8-2022  εδώ 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗdoc