Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Κ.Π.Π.Κ.)

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ (8) άτομα για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου-ιατρών- επαγγελματιών υγείας», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με αρ. πρωτ. οικ.658/29-8-2018 εδώ

Δείτε την Έγκριση Ανακοίνωσης εδώ

Δείτε την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.4 εδώ ή κατεβάστε την μέσω ΑΣΕΠ: Υποδείγματα Αιτήσεων ΣΜΕ4 (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ)

Δείτε το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) εδώ