ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών στα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Δείτε την ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ Αναρτημένη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 6ΟΣΟΟΞΝ5-8ΔΚ εδώ

Δείτε την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 εδώ

Δείτε το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) εδώ