Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο νομό Ηρακλείου.

Δείτε την ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ εδώ

Δείτε την ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ Αναρτημένη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ

Δείτε το έντυπο αίτησης ΣΟΧ 9 εδώ

ή στο Link: ΑΣΕΠ – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμός Φορέων – Ορ. Χρόνου – ΣΟΧ9

H Αριθ.: 4718/Δ1.1428/25-1-2018 (ΦΕΚ Β΄ 196) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα <<Καθορισμός: α) των απαιτούμενων προσόντων και εξειδίκευση των κριτηρίων του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), β) της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, γ) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε θέματος σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και των εποπτευομένων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α΄ 191).

Αριθμ. οικ. 36524/Δ1. 12855/02-07-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2576) Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθμ. 4718/Δ1.1428/25-01-2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός: α) των απαιτούμενων προσόντων και εξειδίκευση των κριτηρίων του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), β) της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, γ) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε θέματος σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και των εποπτευομένων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α΄ 191)» (Β΄ 196).