Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων, για την αντιμετώπιση αναγκών καθαριότητας των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης που εδρεύει στο Νομό Ηρακλείου.

Δείτε την ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ Αναρτημένη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (6ΒΥΗΟΞΝ5-ΝΜΖ) εδώ

Δείτε το έντυπο αίτησης ΣΟΧ 8 εδώ

ή στο Link: ΑΣΕΠ – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμός Φορέων – Ορ. Χρόνου – ΣΟΧ 8

Δείτε το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 25 (παρ. 9) του Ν.4440/2016 και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)» με σήμανση έκδοσης «15-02-2019» εδώ