ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ3/2019 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων των αναγκών σίτισης ή εστίασης των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 25, παρ. 9, του Ν. 4440/2016 και 64 του Ν.4590/2019), συνολικής διάρκειας έως δεκαοχτώ(18) μήνες.

Δείτε την ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ εδώ.

Δείτε την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣOX.6 εδώ.

Δείτε το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) εδώ.