Ανάρτηση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας για τους κλάδους/ειδικότητες: ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. κλάδου 112), ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (κωδ. κλάδου 129), ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κωδ. κλάδου 206), ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (κωδ. κλάδου 211), ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. κλάδου 305), ΔΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. κλάδου 317) και ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (κωδ. κλάδου 401), που κατάρτισε το ΑΣΕΠ, στα πλαίσια της υπ΄αριθ. πρωτ: 1441/29-11-2017 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κ.Κ.Π.Π.ΚΡΗΤΗΣ

Σημειώνεται ότι στους κλάδους/ειδικότητες: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ (κωδ. κλάδου 123) και ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ (κωδ. κλάδου 130) ελλείψει υποψηφίων που να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, οι θέσεις παραμένουν κενές.

Δείτε τους πινάκες κατάταξης υποψηφίων :

ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ ΚΚΠΠ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΙΝΚΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ ΚΚΠΠ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΙΝΚΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΚΠΠ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΙΝΚΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΚΠΠ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΙΝΚΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΚΠΠ ΚΡΗΤΗΣ – Αντίγραφο- ΠΙΝΚΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΚΠΠ ΚΡΗΤΗΣ – Αντίγραφο- ΠΙΝΚΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝ.ΙΑΤΡ.Ή ΠΑΘ. ΚΚΠΠ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΙΝΚΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝ.ΙΑΤΡ.Ή ΠΑΘ. ΚΚΠΠ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΙΝΚΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΚΚΠΠ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΙΝΚΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΚΚΠΠ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΙΝΚΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΚΚΠΠ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΙΝΚΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΔΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΚΚΠΠ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΙΝΚΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΚΟΜΩΝ ΚΚΠΠ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΙΝΚΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΚΟΜΩΝ ΚΚΠΠ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΙΝΚΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ