Ανάρτηση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στα πλαίσια της υπ΄αριθ. πρωτ: 1441/29-11-2017 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κ.Κ.Π.Π.ΚΡΗΤΗΣ

Δείτε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών εδώ

Δείτε τους προσωρινούς πινάκες κατάταξης υποψηφίων :