ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/12-02-2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για την επιλογή αναδόχου – χων για την προμήθεια πανών ακράτειας τεσσάρων (04) Παραρτημάτων

του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για διάστημα ενός έτους (2018-2019).

Συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 56.538,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 21-02-2018 και ώρα 11:00

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ή αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4412/2016, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 20/02/2018 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Γραμματείας (Πρωτόκολλο),Αγίας Ειρήνης Χρυσσοβαλλάντου Ηράκλειο Κρήτης 71410, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα.
Σημειώνεται ότι το σύνολο της προσφοράς υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα, δηλαδή η Αίτηση, τα Δικαιολογητικά, η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά.

Δείτε αναλυτικά την Διακήρυξη εδώ