Διακήρυξη 1173/30-06-2022  [ΑΔΑΜ: 22PROC010846846 2022-06-30]

Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων  για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης), για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, για 12 μήνες (από 7/2022 έως 6/2023) ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου (φυσικού και οικονομικού).

Προσφορές υποβάλλονται μόνο μέσω ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικά (Συστημικός Αριθμός 164173).

Είδη & CPV: Αμόλυβδη βενζίνη (CPV: 09132100-4) Πετρέλαιο κίνησης (CPV:09134100-8) Πετρέλαιο θέρμανσης (CPV:09135100-5)

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν θα ξεπεράσει τις εκατό τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (136.927,68€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ή το ποσό των εκατό δέκα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (110.425,55€) χωρίς Φ.Π.Α.
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 30-06-2022 & ώρα 5:00 μ.μ..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 18-07-2022 & ώρα 5:00 μ.μ..                            

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης: 19-07-2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Τμήματα: Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης υποδιαιρείται σε οκτώ (8) Τμήματα.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Προσφορές μπορούν να γίνουν είτε συνολικά είτε για μεμονωμένα Τμήματα 1,2,3,4,5,6,7 και 8

Δείτε αναλυτικά την Διακήρυξη Εδώ