Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννιά ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (19.989,37€) συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δείτε το αρχείο εδώ