Στελέχωση

  • ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας  (1)
  • ΤΕ Νοσηλευτικής (1)
  • ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (3)
  • ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων (4)
  • ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (8)
  • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (4)
  • ΥΕ Εργατών (1)