Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ

ότι πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : «παροχή ιατρικών υπηρεσιών από Ιατρό ειδικότητας ΠΕ Ψυχίατρο για την κάλυψη αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Λασιθίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄).

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. οικ.1021/14-6-2022 (ΑΔΑ: 9Χ9ΡΟΞΝ5-ΜΥΝ) & (ΑΔΑΜ: 22PROC010741113) εδώ