Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες της Διαχείρισης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 22.370 rapid-test για τον Covid-19, για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και της Κεντρικής Υπηρεσίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω.  Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33141625-7 (εξοπλισμοί διάγνωσης).  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 29.081,00 € (μηδενικό ΦΠΑ). Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται μέχρι τέλος του έτους 2022, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Παραρτήματος.  Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών.

 

Δείτε την αρ. πρωτ. οικ. 598/11-4-2022 (ΑΔΑ: ΕΗΠ4ΟΞΝ5-Θ6Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ