Θέμα : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα  προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (22.500,00 €) συν ΦΠΑ 24%  = 27.900,00 €.

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Κρήτης, έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν σήμερα:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 13 του Νόμου 4109/2013.
  1. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ112/Α/13-07-2010).
  2. Την αριθμ.Π1/3305 τ.β.ΦΕΚ1789/12-11-2010 «Σύναψη εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5,12,13 και 16) του Ν.2286/95.
  3. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ160/Α/8-8-2014).
  4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  5. Την υπ’αριθμ.: 29η/387/09-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΦΕΟΞΝ5-0ΜΣ) απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας παροχής υπηρεσιών εστίασης στο ΚΚΠΠΚ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών Εστίασης για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.500,00 € συν ΦΠΑ 24%  = 27.900,00 € για τέσσερα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

 

 

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας «διενέργειας ηλεκτρονικών προμηθειών iSupplies» και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή.

Χρηματοδότηση της σύμβασης[1]

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, για το οποίο διενεργείται η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. : 0439 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. [2]

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23-7-2021 και ώρα 11.00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαγωνισμών Isupplies.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 28-7-2021 και ώρα 11.00.

 

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η Τετάρτη 28-7-2021 και ώρα 12.00.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού).

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν και για τα τέσσερα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Κ. ή για μεμονωμένο Παράρτημα.

[1]        Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016

[2]        Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης

Πρόσκληση :εδώ