Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ

ότι πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και μέχρι εξάντλησης του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης, προς κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄).

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. οικ. 922/31-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΔΒΟΞΝ5-ΨΗΔ) & (ΑΔΑΜ: 22PROC010662614 ) εδώ