Προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ΄αριθ. πρωτ.: 54/20-1-2017 ΣΟΧ/1/2017 ανακοίνωσης για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας, εστίασης ή φύλαξης (άρθρο 21 του Νόμου 2190/1994,όπως ισχύει & 63 του Νόμου 4430/2016)

 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ – ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 110

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 113

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 116

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 121

 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ – ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 104

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 105

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 106

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 107

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 108

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 109

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 111

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 112

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 114

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 115

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 117

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 118

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 119

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 120

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 122

 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ