Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της υπ΄αριθ. πρωτ.: οικ.658/29-8-2018 ΣΜΕ 1 / 2018 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ (8) άτομα για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου-ιατρών- επαγγελματιών υγείας», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ – ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 102

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 107

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 108

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΕΩΝ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΜΕ 1/2018