ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : «παροχή ιατρικών υπηρεσιών από Ιατρό ειδικότητας ΠΕ Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο για την κάλυψη αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Ρεθύμνου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄), προσκαλώντας τους υποψήφιους αναδόχους, να υποβάλουν την προσφορά τους, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 8/3/2024 και ώρα 13:00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Δ/νση: Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, ΤΚ 71410 Ηράκλειο Κρήτης, Υπόψη Επιτροπής αξιολόγησης) Τηλ.: 2813413198, 2813413166, 2831341103.

 

Δείτε την υπ’ αριθμ. 365/01-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014358340) Πρόσκληση. ΕΔΩ