Διαγωνισμοί

/Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί2019-09-16T11:59:10+02:00
0224/07

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς/ών για την προμήθεια και εγκατάσταση δεκαεπτά (17) κλιματιστικών μονάδων

02/07/2024, 11:03|Categories: Νέα-Ανακοινώσεις, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσκληση εκδήλωσης [...]

1124/06

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

11/06/2024, 10:23|Categories: Νέα-Ανακοινώσεις, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Κάθε ενδιαφερόμενο σε [...]

1024/06

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο της πρόσληψης ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

10/06/2024, 10:52|Categories: Νέα-Ανακοινώσεις, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ανακοινώνει την έκτακτη πρόσληψη [...]

0324/06

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών «ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ)»

03/06/2024, 14:00|Categories: Νέα-Ανακοινώσεις, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσκληση εκδήλωσης [...]

1024/04

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο της πρόσληψης ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

10/04/2024, 14:11|Categories: Νέα-Ανακοινώσεις, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ανακοινώνει την έκτακτη πρόσληψη [...]

0924/04

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών από Κοινωνικό Λειτουργό στο ΠΑΑΠΑΗΚ Πόμπιας

09/04/2024, 11:55|Categories: Νέα-Ανακοινώσεις, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι πρόκειται να [...]

2024/03

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών από Ιατρό ειδικότητας ΠΕ Ψυχιατρικής για την κάλυψη αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Ρεθύμνου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

20/03/2024, 18:30|Categories: Uncategorized, Νέα-Ανακοινώσεις, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Ότι πρόκειται να [...]

0424/03

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών από Ιατρό ειδικότητας ΠΕ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Ρεθύμνου

04/03/2024, 13:00|Categories: Νέα-Ανακοινώσεις, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Ότι πρόκειται να [...]

2924/02

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών από Ιατρό ειδικότητας ΠΕ Ψυχίατρο για την κάλυψη αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Λασιθίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών

29/02/2024, 13:00|Categories: Uncategorized, Νέα-Ανακοινώσεις, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Ότι πρόκειται να [...]

2423/10

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών από Κοινωνικό Λειτουργό για το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών και δώδεκα (12) ημερών, προκειμένου να ασχοληθεί με την ανάπτυξη και εξέλιξη της λειτουργίας του «Σπιτιού» και των παιδιών που διαβιούν σε αυτό στο ΠΑΑΠΑΗΚ Πόμπιας, προϋπολογισθείσας δαπάνης δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών # 2.976,48 € # (η υπηρεσία δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (στο σύνολο των υπηρεσιών).

24/10/2023, 15:19|Categories: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι πρόκειται να [...]