ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : «παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών από ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό για το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών και δώδεκα (12) ημερών, προκειμένου να ασχοληθεί με την ανάπτυξη και εξέλιξη της λειτουργίας του «Σπιτιού» και των παιδιών που διαβιούν σε αυτό στο ΠΑΑΠΑΗΚ Πόμπιας», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄),

 

Δείτε την υπ’ αριθμ. 1852/20-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013641779 Πρόσκληση εδώ