ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : «παροχή ιατρικών υπηρεσιών από Ιατρό ειδικότητας ΠΕ Ψυχίατρο για την κάλυψη αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Λασιθίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄), προσκαλώντας τους υποψήφιους αναδόχους, να υποβάλουν την προσφορά τους, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την Τρίτη 5/3/2024 και ώρα 13:00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Δ/νση: Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, ΤΚ 71410 Ηράκλειο Κρήτης, Υπόψη Επιτροπής αξιολόγησης) Τηλ.: 2813413198, 2813413166, 2831341103.

 

Δείτε την υπ’ αριθμ. 322/28-02-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014342295) Πρόσκληση ΕΔΩ