Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ

ότι πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : «Συντήρηση – επισκευή του υπηρεσιακού οχήματος του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Λασιθίου του ΚΚΠΠΚ με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9891», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄).

 

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. οικ.1576/19-9-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΡ9ΟΞΝ5-ΙΘΦ) & (ΑΔΑΜ: 22PROC011265823) εδώ