ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς/ών για την προμήθεια και εγκατάσταση δεκαεπτά (17) κλιματιστικών μονάδων, προς κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων ΑΜΕΑ Λασιθίου, ΑΜΕΑ Χανίων και ΠΑΑΠΑΗΚ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης,

Ποσότητα : 2 τμχ των 24.000 btu, 5 τμχ των 12.000 btu και 10 τμχ των 9.000 btu

Δείτε την υπ’ αριθμ. 1108/01-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015045115  , ΑΔΑ: ΨΟΒΝΟΞΝ5-Ω0Χ) Πρόσκληση ΕΔΩ

Αριθμός Διαγωνισμού στο iSupplies (http://isupplies.gr) της εταιρείας iSmart P.C. : 103 

Δείτε τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & ΙV σε επεξεργάσιμη μορφή word :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ορθή Επανάληψη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV