ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο της πρόσληψης ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 16)
  2. Την υπ’ αριθ. Δ1/54607/17731/30-12-2019 απόφαση της Υφυπουργού Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης».
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387/27.9.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού»(Β ́ 3706).
  4. Τις διατάξεις του της πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» Φ.Ε.Κ. (64/Α΄/14-3-2020).
  5. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. οικ. 12549/4426/16-3-2020 «καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού» απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 868/Β΄/16-3-2020).
  6. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. οικ. 12747/Δ1/4493/26-3-2020 «Τροποποίηση της με αριθ. οικ. 12549/4426/16.03.2020 απόφασης των Υπουργών και Εσωτερικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 1037/Β΄/26-3-2020). διατάξεις της υπ ́αριθ. οικ. 12747/Δ1/4493/26-3-2020 «Τροποποίηση της με αριθ. οικ. 12549/4426/16.03.2020 απόφασης των Υπουργών και Εσωτερικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 1037/Β ́/26-3-2020).
  7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου «κατεπείγοντα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα» της πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» Φ.Ε.Κ. (75/Α ́/30-3-2020).Τις διατάξεις της υπ ́αριθ. οικ. 12597/Δ1/7339/22-6-2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 12549/4426/16.03.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών και Εσωτερικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση
  8. εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β ́ 868) όπως ισχύει»(Φ.Ε.Κ. 2480/Β ́/22-6-2020).
  9. Τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις προσκλήσεις ενδιαφέροντος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, για τη σύναψη συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο της πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID 19.
  10. Την υπ’ αριθ.796/54/ 9-12-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Α ν θέλετε να διαβάσετε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε  Εδώ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗdoc