ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αριθμό πρωτ. οικ. 3083/25-11-2021 (ΑΔΑ: ΡΞ24ΟΞΝ5-8ΧΙ)

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο της πρόσληψης ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Ανακοινώνει

την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 31-3- 2022 για τέσσερα  (4) άτομα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

 

Δείτε την: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3083-25.11.2021

Δείτε την: ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ