ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : «παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών από ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό για το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών, προκειμένου να ασχοληθεί με την ανάπτυξη και εξέλιξη της λειτουργίας του «Σπιτιού» και των παιδιών που διαβιούν σε αυτό στο ΠΑΑΠΑΗΚ Πόμπιας», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄), προσκαλώντας την Κοινωνική Λειτουργό κα Μπουμάκη Βαρβάρα αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο Κοινωνικό Λειτουργό, να υποβάλει την προσφορά του, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 12/4/2024 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Δ/νση: Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, ΤΚ 71410 Ηράκλειο Κρήτης).

Δείτε την υπ’ αριθμ. 619/08-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014553759, ΑΔΑ: 9Σ44ΟΞΝ5-Ζ9Η) Πρόσκληση. ΕΔΩ