Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ

ότι πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : «παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών από ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών προκειμένου να ολοκληρωθεί η διεξαγωγή των Κοινωνικών Ερευνών που της είχαν ανατεθεί  στις περιφερειακές ενότητες Χανιών και Ρεθύμνου», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄),

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. οικ.1054/16-6-2022 (ΑΔΑ:  9ΣΗΛΟΞΝ5-9ΑΓ) & (ΑΔΑΜ: 22PROC010756271), εδώ