Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Διαχείρισης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. οικ. 919/31-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΔΔΟΞΝ5-Σ7Ο) & (ΑΔΑΜ: 22PROC010660826) Εδώ