Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 Κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.305,40€ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 12.778,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Δείτε την αρ. πρωτ. οικ. 709/28-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΦΧΟΞΝ5-07Ξ, ΑΔΑΜ: 22PROC010462705) Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ