Υπηρεσίες

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Παράρτημα είναι δυναμικότητας 20 ατόμων. Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων θα καθορίζεται κάθε φορά με τη συνεργασία του επιστημονικού προσωπικού και της Διοίκησης, λαμβανομένων υπόψη όλων των συναφών παραγόντων.

Η επίτευξη του σκοπού του Παραρτήματος υλοποιείται μέσω του Οικοτροφείου εσωτερικών μαθητών. Στο Οικοτροφείο αυτό εισάγονται αγόρια ηλικίας 12-18 ετών  με προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον και σοβαρά προβλήματα τα οποία επιδρούν αρνητικά στα παιδία και σε βάρος της ομαλής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης.

Στα παιδιά που εισάγονται στο Οικοτροφείο, διατρέφονται και συντηρούνται από αυτό, το οποίο είναι υποχρεωμένο να υποκαταστήσει την οικογένεια σε όλες της τις υποχρεώσεις απέναντι στο παιδί με πρωταρχικό σκοπό την περιφρούρηση της υγείας και της ασφάλειας του. Προς αποφυγή ιδρυματοποίησης των παιδιών με το οικογενειακό περιβάλλον υπό προϋποθέσεις.

Όταν οι συνθήκες δε το επιτρέπουν πρέπει να γίνονται προσπάθειες σύνδεσης των παιδιών με οικογένειες που αξιολογούνται από τους ειδικευόμενους επιστήμονες του Κέντρου ως κατάλληλες, οι οποίες θα τα φιλοξενούν Σαββατοκύριακα και διακοπές. Θα δίνεται η δυνατότητα κίνησης των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών για τοποθέτηση παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες υπό προϋποθέσεις.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Στα παιδιά που διαβιούν στο Οικοτροφείο δικαιολογείται κάθε δαπάνη που κρίνεται σκόπιµη για την υγιεινή και άνετη διαβίωσή τους, την ευπρεπή εµφάνισή τους, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την καλλιέργεια των ταλέντων τους, την ψυχαγωγία τους µέσα και έξω από το Παράρτηµα, τη συµµετοχή τους σε αθλητικά σωµατεία και δραστηριότητες και γενικά για κάθε τι που κατά τη γνώµη του επιστηµονικού προσωπικού θα συµβάλλει στην υγιή ψυχοσωµατική τους ανάπτυξη µε ιδιαίτερη έµφαση στις δαπάνες που έχουν στόχο την ανάπτυξη του γνωστικού πεδίου των µαθητών.