Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της υπ΄αριθ. πρωτ.: οικ.719/24-9-2018 ΣΟΧ/1Α/2019 ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)

 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ – ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 104

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 105

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 106

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 107

 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΟΧ 1Α 2019