Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης προκηρύσσει την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1479/06-09-2022 – ΣΟΧ 1/2022 – Προκήρυξη του ΚΚΠΠΚ για την  πρόσληψη 32 ατόμων επικουρικού προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας και του ΑΣΕΠ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Απο  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022  ξεκινά η προθεσμία υποβολής των  αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1479/06-09-2022 – ΣΟΧ 1/2022   και ημερομηνία λήξης της προθεσμίας είναι  η ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε  Εδώ

Για να δείτε την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 Προκήρυξη του ΚΚΠΠΚ   πατήστε Εδώ

Για να δείτε το έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1/2022 Προκήρυξη πατήστε Εδώ