ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δείτε το αρχείο : http://www.pronoianet.gr/wp-content/uploads/2020/11/Τελικό-Πρόσκληση-ενδιαφέροντος-1.pdf

Αίτηση Υπέυθυνη Δήλωση : http://www.pronoianet.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗdoc.pdf