ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη παροχής Υπηρεσιών Συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προς κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων ΑΜΕΑ Λασιθίου, ΑΜΕΑ Χανίων και ΑΜΕΑ Ρεθύμνου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης έως  # 18.600,00€ # συμπ/νου ΦΠΑ 24%, ΚΑΕ 0419, CPV 90524400-0, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση μόνο την τιμή.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 10/6/2024 και ώρα 11.00 π.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η Δευτέρα 10/6/2024 και ώρα 12.00 π.μ.

Δείτε την υπ’ αριθμ. 914/31-05-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014870105, ΑΔΑ: ΡΗΞΧΟΞΝ5-316) Πρόσκληση ΕΔΩ

Δείτε τα Παραρτήματα Ι & ΙΙ σε επεξεργάσιμη μορφή word ΕΔΩ