ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΑνακοινώνει

την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 30-6-2024 για ένα (1) άτομο στο Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

 

Δείτε την υπ’ αριθμ. οικ.970/10-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΘΒΤΟΞΝ5-4ΛΣ) Πρόσκληση ΕΔΏ

Δείτε το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΏ