ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας με απευθείας ανάθεση για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.435,61€ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 3.020,15€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

Δείτε την υπ’ αριθμ. οικ.969/10-06-2024 (ΑΔΑΜ: 24 PROC014913262, ΑΔΑ: 98ΞΧΟΞΝ5-ΥΟ9) Πρόσκληση ΕΔΩ