Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Ανακοινώνει

την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 30-9-2022 για τρία (3) άτομα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα για τους κλάδους ανά ειδικότητα, αριθμό θέσεων, Παράρτημα και διάρκεια σύμβασης ως ακολούθως:

Για το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου Κρήτης.

α/α Κωδικός θέσης Κατηγορία – Ειδικότητα Θέσεις Διάρκεια σύμβασης
1 108 Τ.Ε. Νοσηλευτικής Μία (1) Έως 30-9-2022
2 109 Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων Δύο (2) Έως 30-9-2022

 

Δείτε την αρ. πρωτ. οικ. 840/18-05-2022 ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ -ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑ: 9Η3ΨΟΞΝ5-ΙΕ5) Εδώ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗdoc