Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Ανακοινώνει

την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 30-9-2022 για δύο (2) άτομα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα για τους κλάδους ανά ειδικότητα, αριθμό θέσεων, Παράρτημα και διάρκεια σύμβασης ως ακολούθως:

 

 Για το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου Κρήτης.

 

α/α Κωδικός θέσης Κατηγορία – Ειδικότητα Θέσεις Διάρκεια σύμβασης
1 109 Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων Δύο (2) Έως 30-9-2022

Δείτε την αρ. πρωτ. οικ. 1465/01-09-2022 ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ -ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑ: Ω2ΥΕΟΞΝ5-ΜΔΗ) ΕΔΏ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗdoc