Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

ανακοινώνει

την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 31-12-2022 για (2) άτομα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα για τους κλάδους ανά ειδικότητα, αριθμό θέσεων, Παράρτημα και διάρκεια σύμβασης ως ακολούθως:

  Για το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου Κρήτης.

α/α Κωδικός θέσης Κατηγορία – Ειδικότητα Θέσεις Παράρτημα Διάρκεια σύμβασης
1 109 Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων Δύο (2) Α με Α Λασιθίου Έως 31-12-2022

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες εργάσιμες  και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του  Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης  www.pronoianet.gr).

Δείτε την υπ’ αρ. οικ. 1836/14-10-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο της πρόσληψης ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 Εδώ

Δείτε το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εδώ