ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού, συνολικά ΔΎΟ  (2) ατόμου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (ΚΚΠΠΚ), αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων
100 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας

Κρήτης

Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων

Δήμος Χανίων

Τ.Ε.  Φυσιοθεραπείας Τριών (3) μηνών,,

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

1
101 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας

Κρήτης

Παράρτημα Αποθεραπείας &΄

Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου

(Πόμπια Ηρακλείου)

Δήμος Φαιστού)

Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό Τριών (3) μηνών,,

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

1

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της Προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης (www.pronoianet.gr).

Δείτε την υπ’ αρ. οικ. 1835/14-10-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων του ΚΚΠΠΚ Εδώ

Δείτε το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εδώ