ΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού, συνολικά επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (ΚΚΠΠΚ), αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Τόπος απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

100

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας

Περιφέρειας Κρήτης

Παράρτημα ΑμεΑ Ρεθύμνου

Δήμος Ρεθύμνου

Π.Ε. Ιατρών

Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Συνολικής διάρκειας τριών (3) μηνών,

με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες,

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

1

101

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας

Περιφέρειας Κρήτης

Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων

Δήμος Χανίων

Τ.Ε.  Φυσιοθεραπείας

Συνολικής διάρκειας τριών (3) μηνών,

με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες,

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

1

102

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας

Περιφέρειας Κρήτης

Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων

Δήμος Χανίων.

Τ.Ε. Νοσηλευτών

Συνολικής διάρκειας τριών (3) μηνών,

με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες,

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

1

103

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας

Περιφέρειας Κρήτης

Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων

Δήμος Χανίων

Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων

Συνολικής διάρκειας τριών (3) μηνών,

με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες,

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

2

104

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας

Περιφέρειας Κρήτης

Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου – Δήμος Αγίου Νικολάου

Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών/

Αδελφών Νοσοκόμων

Συνολικής διάρκειας τριών (3) μηνών,

με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες,

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

1

105

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας

Περιφέρειας Κρήτης

Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου – Δήμος Αγίου Νικολάου

Υ.Ε. Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

Συνολικής διάρκειας τριών (3) μηνών,

με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες,

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

α) Πτυχίο, ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ η Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι .ή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (μεταφρασμένο) αντίστοιχης ειδικότητας.

β) άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος.

γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας

δ) βεβαίωση ιδιότητας μέλους του οικείου ιατρικού συλλόγου.

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου , αποδεικνυόμενης με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

101

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ) ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ), και

γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007  ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε  ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους.

 

102

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού – Νοσηλεύτριας  ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού – Νοσηλεύτριας  και

 γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.

103,   104

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.

105

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

 Σημειώνετε ότι ειδικά για τους Κωδικούς απασχόλησης 106 αφορούν σε καθήκοντα που περιλαμβάνουν άρση βάρους για την καθημερινή μεταφορά, εξυπηρέτηση και φροντίδα της ατομικής υγιεινής των ωφελούμενων.

Δείτε την αρ. πρωτ. 342/28-2-2022 ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ -ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑ: ΩΧΠΨΟΞΝ5-Ξ07) εδώ 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗdoc