Θέμα: «Διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη υποστήριξης και εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος».
Είδος Προμήθειας: Λογιστικές υπηρεσίες. (CPV 79211000-6)
Ανάδειξη χορηγητή με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : 11/12/2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 2/2017

Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης:
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την ανάδειξη μειδότη που θα αναλάβει την υποστήριξη εφαρμογής διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (CPV- 79211000-6) του Κ.Κ.Π.Π.Κ. συνολικού προϋπολογισμού #45.632,00€ με Φ.Π.Α., δαπάνη που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419 του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π.Κ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/06/2018 σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

Δείτε αναλυτικά την Διακήρυξη εδώ