Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Ανακοινώνει

την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού, συνολικά δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (ΚΚΠΠΚ), αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων
103 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας

Κρήτης

Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων

Δήμος Χανίων

Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων Συνολικής διάρκειας τριών (3) μηνών,

με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες,

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

2

 

 

Δείτε την αρ. πρωτ. 634/14-04-2022 ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ -ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑ: 9ΙΘ5ΟΞΝ5-Υ6Φ) εδώ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗdoc