ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/22-12-2017 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ-ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Κ. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (2018-2019).

Συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 449.445,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Δείτε αναλυτικά την Διακήρυξη εδώ