Δείτε την υπ΄ αριθμ. 964/06-06-2023 (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 189019) (ΑΔΑΜ: 23PROC012818956 ) διακήρυξη για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού, για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για 12 μήνες εδώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τεχνική προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπεύθυνες Δηλώσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ –Οικονομική προσφορά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII– Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Σχέδιο Σύμβασης

espd-request-v2 pdf

espd-request-v2 html