Υπηρεσίες

  • Διοικητική υπηρεσία
  • Κοινωνική υπηρεσία
  • Ιατρική Υπηρεσία
  • Νοσηλευτική υπηρεσία
  • Προγράμματα (Κατ’οίκον βοήθειας και παροχή σχολικών γευμάτων)
  • Απασχόληση σε ενδιαφέρουσες χειροτεχνίες