ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΌΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΚΡΉΤΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ


ότι πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : «παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών από ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό για το χρονικό διάστημα των πέντε (5) μηνών και έξι (6) ημερών προκειμένου να ολοκληρωθεί η διεξαγωγή των Κοινωνικών Ερευνών στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄), προσκαλώντας την ως άνω Κοινωνική Λειτουργό κα Χατζητζάνου Μαρίνα, να υποβάλει την προσφορά της σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την Πέμπτη  27/07/2023 και ώρα 13:00. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Δ/νση: Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, ΤΚ 71410 Ηράκλειο Κρήτης).

Δείτε την υπ’ αριθμ. οικ. 1107/06-7-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013134185 9ΠΦΛΟΞΝ5-Τ79)  (ΑΔΑ:9ΠΦΛΟΞΝ5-Τ79) Πρόσκληση εδώ

Δείτε τα Παραρτήματα Ι & ΙΙ της Πρόσκληση εδώ