Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών CATERING, στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου « Επ΄ Αρωγή» μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στις 31 Οκτωβρίου και 01 Νοεμβρίου 2022, με θέμα: «Διαστάσεις, Δομές & Πρόσωπα της Φροντίδας», συνολικού προϋπολογισμού 2.576,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (στο σύνολο των υπηρεσιών).
Δείτε την αρ. πρωτ. οικ. 1876/21-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011471189 , ΑΔΑ:Ρ049ΟΞΝ5-Φ5Υ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΏ