Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης


Σας προσκαλεί

να καταθέσετε, εφόσον επιθυμείτε, προσφορά σε υπηρεσίες Εργασιών Συντήρησης –Τεχνικής Υποστήριξης – Προγραμμάτων Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος –Γενικής Λογιστικής –Διαχείρισης Παγίων –Διπλογραφικού της Unisystems για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την Τρίτη 28/2/2023 και ώρα 10:30 πμ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Δ/νση: Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, ΤΚ 71410 Ηράκλειο Κρήτης).

 

Δείτε την υπ’ αριθμ. οικ. 333/23-2-2023 (ΑΔΑ:23PROC012191128)  (ΑΔΑ:Ψ610ΟΞΝ5-ΥΞ5) Πρόσκληση εδώ